Praksisområder

Fast eiendoms rettsforhold
Vi har bred erfaring innen alle sider av rettsforhold i fast eiendom, herunder kjøp/salg, utvikling, finansiering og utbygging av ulike typer eiendommer og offentlig regulerings- og byggemyndighet.

Vi kan bistå med:

 • Tvister ved mangler ved kjøp/salg
 • Leiekontrakter for næring og bolig
 • Oppsigelse og utkastelse
 • Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
 • Entreprisekontrakter og rådgiverkontrakter
 • Utviklingsavtaler
 • Tomtefeste
 • Seksjonering
 • Tinglysing
 • Ekspropriasjonsskjønn
 • Naboforhold
 • Servitutter - vei, brygge, ferdsel, strandrett

Våre advokater tilbyr også eiendomsmeglingstjenester for næringsbygg, landbrukseiendommer og bolig.

Arbeidsliv
Vi har bred erfaring for bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere i alle arbeidslivets faser.

Er du arbeidsgiver pålegger arbeidslivets regelverk deg oppfølgning av de ansatte på forskjellige måter gjennom hele ansettelsesforholdet. Vi kan gi råd ved ansettelsen, den daglige oppfølgning av ansatte og bedriften, i forhandlinger og i prosesser ved oppsigelse/avskjed, permittering, nedbemanning og omstrukturering. For at forholdet til de ansatte skal skape minst mulig konflikter, særlig ved avslutning av arbeidsforholdet, bør man i forkant planlegge og kontrollere at prosessene foregår i henhold til regelverket.

Er du ansatt kan det særlig være behov for bistand ved varsling og ved oppsigelse eller avskjed. Det anbefales at man tar kontakt med advokat eller annen med kunnskap på området, for en vurdering av grunnlaget hvis du mener oppsigelsen eller avskjeden er urettsmessig, særlig fordi det løper ulike frister for forhandlinger og søksmål.

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker med håndteringen av varsler-prosessen, og arbeidstaker sikres anonymitet overfor arbeidsgiver hvis det ønskes.

Odel-/åsetesrett, landbruk

Tingsrett

Generell selskapsrett

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner bistand i selskapsrettslige forhold som
 • Valg av selskapsform og selskapsstiftelse
 • Vedtekter og aksjonæravtaler
 • Intensjonsavtaler
 • Styrearbeid, herunder styreansvar og styreplikter
 • Kvalitetssikring av virksomheter
 • Due diligence
 • Transaksjoner: aksjesalg, fisjoner og fusjoner
 • Erstatnings-/forsikringsrett
Skade på person kan skje på mange forskjellige områder i samfunnet - i trafikken, på arbeid, i fritiden eller på annen måte. Det er da ofte behov for bistand av advokat for å sikre at man får sin rettmessige erstatning og oppfølgning. Det er et omfattende og til dels komplisert regelverk og som oftest en profesjonell part å forholde seg til som forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, NAV osv.

Ved personskadeerstatning kan det være aktuelt med erstatning for lidt tap, reduserte inntekter og pensjon, behandlings - og pleieutgifter, oppreisningserstatning og erstatning for tapt livsutfoldelse (ménerstatning).

Hele eller deler av advokatbistanden er ofte dekket gjennom en forsikring slik at du bare betaler en egenandel, se vår informasjon om priser.

Også ved andre typer erstatnings- og forsikringssaker kan det være fornuftig med bistand fra advokat.

Barnevern
Det er foreldrene som har ansvaret for omsorgen til sine barn. Av ulike grunner kan man imidlertid ha behov for bistand fra barneverntjenesten i kortere eller lengre tidsrom. Barneverntjenesten skal bistå med hjelpetiltak, økonomisk bistand o.l. avhengig av situasjonen. Det kan være en fordel å søke bistand fra advokat hvis kontakten med barneverntjenesten ikke fungerer eller barneverntjenesten vurderer om omsorgssituasjonen er tilstrekkelig god for barnet.

Mener barnevernet at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, kan barnet flyttes fra hjemmet og omsorgen blir da fratatt foreldrene. Saken skal bringes inn for fylkesnemnda for vurdering.

Vi bistår også en rekke barn som i en del tilfeller har egne partsrettigheter. Det kan være i forbindelse med prosessen om plassering i institusjon, fosterhjem osv., og det er ofte viktig med slik bistand for å påvirke at plasseringen blir riktig i forhold til barnets behov.

Strafferett
Advokater ved kontoret har omfattende erfaring med bistand i straffesaker og prosederer en rekke saker for domstolene hvert år.

Advokat Christofer Arnø er fast bistandsadvokat for Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett.

Vi har en rekke bistandsadvokatoppdrag for fornærmede i løpet av året, både under etterforskningen og ved å prosedere for domstolene, samt ved søknad om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Er du siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det offentlige betaler som hovedregel utgiftene til advokat, men det gjelder unntak i noen mindre saker. Det er ofte hensiktsmessig og nødvendig med bistanden allerede under etterforskningen for å sikre at etterforskningen ivaretar dine interesser.

Vår bistand er stort sett alltid dekket av det offentlige. Vi gir deg veiledning og informasjon om denne dekningen og det påløper ikke utgifter for deg uten at det er avtalt på forhånd.

Personskade, erstatning-/forsikringsrett

Har du vært utsatt for en personskade?

Ved personskade etter f.eks. arbeidsulykke, trafikkskade, pasientskade eller vold oppnås erfaringsmessig høyere erstatning ved å benytte advokat som har kompetanse og erfaring fra erstatning etter personskade, til å bistå deg med vurdere grunnlaget for erstatning og med utmåling av erstatningsbeløpet.

Personskaderett er vanskelig og den andre part er som regel et forsikringsselskap eller annet organ som har stor erfaring med behandling av personskadesaker.

Som regel er rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dekket av forsikring eller lignende. Dette blir undersøkt innledningsvis i oppdraget slik at du ikke pådrar deg store utgifter til advokatbistand.


Idretts-/foreningsrett

Idrettslag og enkeltutøvere innen idretten bistås i forbindelse med overganger, spiller- og trenerkontrakter, regelverk/vedtekter. Det er viktig å følge idrettens regelverk i slike prosesser. Advokater ved kontoret har lang bakgrunn fra idretten og frivillig/styrearbeid innen idretten.

Bobehandling
Vi har lang erfaring fra boarbeid og oppnevnes jevnlig av retten som bostyrere i konkurs- og dødsboer, samt at vi behandler en rekke private dødsboer.

Familie, arv og skifte
Saker i familie-, barn og arverett omhandler de nære ting og vi bistår med å forebygge konflikter ved rådgivning i forkant, eller til å finne gode løsninger når tvister vedrørende arveoppgjør, skilsmisse og avvikling av samboerforhold oppstår, herunder barnefordeling.

Tvister i familie-, barn og arveforhold involverer ofte sterke følelser for de involverte. Våre advokater har lang og bred erfaring i slik konflikthåndtering. Det er i slike saker viktig med god erfaring fra slik konflikthåndtering og menneskebehandling i tillegg til den juridiske rådgivningen.

Advokat Christofer Arnø er på Justisdepartementets liste over advokater med særskilt kompetanse på barnebortføring - se barnebortføring.no

Ikke alle tvister ender med en utenrettslig løsning og i så fall bistår vi gjennom den rettslige prosessen.

Vi kan bistå med:

 • Rådgivning rundt ektefellers og samboeres formuesforhold
 • Skifteoppgjør mellom ektefeller
 • Dødsboskifte
 • Ektepakt
 • Samboeravtale
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Barnefordelingssaker

Tvisteløsning/rettsmekling/advokatmekling
Det er i de aller fleste saker hensiktsmessig å forsøke og løse hele eller deler av saken utenfor domstolene. Målet med meklingen er å hjelpe partene til i fellesskap å komme frem til løsning/forlik som de bedre kan leve med til forskjell fra en domstolsavgjørelse som lett skaper en "taper og en vinner".

Mekling er en anerkjent og positiv metode for løsning av konflikter. Mekling gir mulighet til å finne løsninger også uten å være bundet av de rettslige forhold.

Vi har advokater som er autoriserte konfliktmeklere av Den Norske Advokatforening, og kan bistå i retts- og advokatmekling.

I korthet er fordelene med mekling:
 • Rimelig
 • Hurtig
 • Vennlig - redusert belastning på partene
 • Fremtidsrettet
 • Gir løsninger begge parter kan leve med
 • Konfidensiell behandling
 • Mekler med spesialkunnskap
 • Partene får bedre kontroll over prosessen og konflikten
Les mer om mekling her

Prosedyre
Våre advokater prosederer en rekke sivile - og straffesaker for domstolene hvert år. Også en rekke barnevernsaker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.