Priser og vilkår

PRISLISTE PR. 03.01.2015 - ADVOKATFIRMAET HARALDSEN BYDAL & CO

I henhold til forskrift av 28.11.1997 om prisopplysninger overfor forbruker innen tjenestenæring oppgis følgende priser for våre advokattjenester:

PRISGRUPPE 1

Den til enhver tid gjeldende salærsats, p.t. kr 995,- + 25% mva = kr 1.243,75 pr time for saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre bestemmelser i lovverket som gir forbrukerne krav på rettshjelpdekning fra det offentlige. I slike saker påløper en egenandel etter nærmere retningslinjer.

Der saken helt eller delvis også faller inn under andre rettshjelpordninger vil advokatfirmaet forbeholde seg retten til å benytte disse dersom disse gir bedre pris for firmaet uten at klienten blir dårligere stilt.

PRISGRUPPE 2

Fra kr 1.500,- + 25% mva = kr 1.875,- pr time.

Dette gjelder for saker hvor forbruker er økonomisk bedre stilt slik at man ikke får innvilget fri rettshjelp eller at sakstypen i seg selv ikke kvalifiserer til slik hjelp.

PRISGRUPPE 3

Kr 1.800 - 2.000,- + 25% mva = kr 2.250 - 2.500,- pr time.

Særlige saker vedrørende tvist knyttet til fast eiendom samt andre tvister av større økonomisk betydning for forbrukeren. Ofte vil forbrukeren i slike tvister motta rettshjelpbistand fra sitt forsikringsselskap og vil derfor i realiteten bare betale en begrenset del av rettshjelputgiftene selv, f.eks. bare engangsbeløpet og deretter 20% av de påløpte kostnadene.

For øvrig gjelder prisgruppe 3 for saker hvor advokatfirmaet etter en helhetsvurdering finner forbrukeren økonomisk gunstig stilt, og saken for øvrig tilsier en slik pris ut fra kompleksiteten, omfang og forholdene ellers.

PRISGRUPPE 4

Kr 2.500,- + 25% mva = kr 3.125,- pr time.

Gjelder firmaets advokater som har møterett for Høyesterett.

PRISGRUPPE 5 - EIENDOMSMEGLING

Be om tilbud.